آزمون دیسک با گزارش کامل


مبلغ آزمون
460,000 ریال
تعداد سوالات
24
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون


این مدل برای اولین بار در سال 1928 میلادی توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون (William Moulton Marston) معرفی شد. مارستون اعتقاد داشت که چهار سبک رفتاری وجود دارد که می توان افراد را بر اساس آن طبقه بندی نمود. هر چهار سبک رفتاری، با شدت و ضعفی متفاوت در همه ی افراد مشاهده می شوند؛ اما هر فرد یک سبک یا دو سبک غالب رفتاری دارد که معمولاً طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهد.

مدل رفتاری DISC، زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش‌بینی رفتارهایی که به طور معمول از آن‌ها مشاهده می‌شود. اطلاعات کسب شده بر اساس مدل DISC کمک می‌کند تا با دانستن این‌که افراد چه تمایلات فکری دارند و زبان بدن آن‌ها چگونه است، بتوان مدل رفتاری آنها را حدس زد و بهتر با آنها رابطه برقرار کرد.

DISC از چهار حرف S‌ ، I ، D و C، تشکیل شده است. در این مدل چهار تیپ شخصیتی بارز S ، I ، D و C وجود دارد که به تیپ شخصیتی DISC معروف می‌باشد. هر کدام از این حروف مخفف یک کلمه ی انگلیسی می‌باشند.

D مخفف کلمه Dominance (تسلط ـ نفوذ)

I مخفف کلمه Influence (تأثیرگذاری)

S مخفف کلمه Steadiness (باثبات)

C مخفف کلمه Conscientious (وظیفه‌شناسی)

هر یک از افراد مقداری از ویژگی‌ها را دارا هستند و این یکی از مزایای مدل DISC می‌باشد. هیچ شخصی به طور کامل S ، I ، D یا C نیست، بلکه هر یک از افراد، ترکیبی از این چهار ویژگی را کم یا بیش دارد. ویژگی‌ اصلی فرد ویژگی ای است که شاخص آن از بقیه بیشتر است و با یکی از این چهار حرف شناخته می‌شود، اما ممکن  است بقیه را نیز بالاتر از حد متوسط داشته باشد.

روایی و پایایی آزمون از نظر اعتبار و درستی:

در تحقیقات زیادی از سال‌ 2006 آلفای کرونباخ این آزمون مورد تایید قرار گرفته است. در سال 2013، 87/. در سال 2012، 90/. درسال 2011، 88/. و در سال 2010، 85/. بوده است. این اعداد بیانگر قدرت بالای این آزمون در سنجش مولفه‌های رفتاری است.

با توجه به اینکه آزمون دیسک ، یک آزمون رفتار شناسی است و نه شخصیت شناسی، تست و تایپ بکارگیری آزمون دیسک را در کنار سایر آزمونهای معتبر تیپ شناسی به طور همزمان، توصیه می نماید. 

فهرست مطالب گزارش کامل

در این گزارش  پنج بخش اصلی گنجانده شده است: 

بخش اول: نمودارهای خروجی آزمون شما

در این بخش سه نمودار نشان داده می شود. 

1. نمودار اول تیپ رفتاری اجتماعی شما (Public Style) است.

2. نمودار دوم تیپ رفتاری فردی شما (Personal Style) است.

3. نمودار سوم نمودار تیپ رفتاری شما در محل کار (Working Style) است.

بخش دوم: صفاتی که مربوط به هر یک از ابعاد رفتاری شما است.

در این بخش شما با صفات رفتاری خود در هر بعد از ابعاد DISC آشنا می شوید. با توجه به اینکه افراد با توجه به شدت چهار بعد اصلی در مدل دیسک شبیه هم نیستند، این قسمت به افراد کمک می کند بدانند در هر یک از ابعاد چه صفات و روحیاتی دارند.  

1. صفات شما در بعد Dominance (تسلط)

2. صفات شما در بعد Influence (تاثیرگذاری)

3. صفات شما در بعد Steadiness (با ثباتی)

4. صفات شما در بعد Conscientious (وظیفه شناسی)

بخش سوم: نوع رفتار شما در مدل دیسک

نقاط قوت

نقش موثر برای تیم

واکنش تحت فشار و استرس

بخش چهارم: بررسی رفتاری شما

پاسخ های تحت استرس

نکاتی در تعامل با این تیپ رفتاری

بزرگترین کشمکش های این تیپ رفتاری

مشکلات مرتبط  با این تیپ رفتاری با دیگر تیپ های رفتاری

چگونه روابط بهتری با این تیپ رفتاری برقرار کنیم؟

این تیپ رفتاری چه مهارت هایی دارد؟

این تیپ رفتاری در مورد خود چه میگوید؟

چگونه به این تیپ رفتاری تحت استرس واکنش نشان دهیم؟

بخش پنجم: نکاتی راجع به استخدام (جذب) و نگهداشت این مدل رفتاری در سازمان

ویژگی های کلی این تیپ رفتاری

ارزش های تیمی

نقاط ضعف احتمالی

بزرگترین ترس

مواردی که در او انگیزش ایجاد می کند

چگونه محیطی را دوست دارد؟

چطور می توان با این تیپ رفتاری تعامل داشت؟

چطور تعامل با این تیپ رفتاری مشکل می شود؟

چطور اطلاعات را آنالیز می کند؟

مواردی که می تواند به کسی که این تیپ رفتاری را دارد، کمک کند؟

استعدادهای عمومی این تیپ رفتاری

نقاط کور در این تیپ رفتاری


شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون

آزمون دیسک با گزارش کامل

مطالب مرتبط