تست هوش چندگانه گاردنر


مبلغ آزمون
277,500 برای مدت محدود 120,000 ریال
تعداد سوالات
80
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


در تست هوش گاردنر انواع مختلفی از هوش افراد مورد سنجش قرار می گیرد. تست هوش گاردنر توانایی های ذهنی فرد را در 8 رده تقسیم بندی میکند و در گزارش مشخص می شود فرد در هر کدام از هوش ها چقدر توانایی دارد. سنجش افراد به وسیله تست هوش گاردنر اولین بار توسط گاردنر مطرح شد. گاردنر نظریه اش درباره انواع هوش ها را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی با نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده گاردنر همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. گاردنر در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده است. از این رو تست هوش چندگانه گاردنر که به تست گاردنر و یا تست هوش هشتگانه گاردنر معروف است. گاردنر در این کتاب احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد. تئوری هوش چندگانه گاردنر استدلال می کند که هر فردی سطوح متفاوتی از هوش های چندگانه را بروز می دهد. 

تست هوش چندگانه گاردنر چیست؟

طبق نظریه تست هوش چندگانه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی یا تست آی کیو (تست IQ) پرداخت. گاردنر بر این باور است که علاوه بر آی کیو، انواع هوش های دیگر فرد نیز باید در نظر گرفته شود به همین جهت تست هوش گاردنر به وجود آمده است.

در سالهای اخیر بسیاری از متخصصان آموزشی، کلاس های خود را بر اساس همین تئوری طبقه بندی و آموزش داده اند. زیرا هر یک از این هوش ها نوع خاصی از روش تدریس را می طلبد. در ضمن در نتایج تست هوش گاردنر مشخص میشود فرد در چه مشاغلی احتمالا موفق تر خواهد بود. درصد هر یک از هوش ها را هم دریافت می کند.

تست هوش گاردنر چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

عواملی که در تست هوش چندگانه گاردنر یا تست هوش هشتگانه گاردنر سنجیده می شوند، عبارتند از:

  1. هوش کلامی / زبانی
  2. هوش منطقی / ریاضی
  3.  هوش دیداری / فضایی
  4.  هوش موسیقیایی
  5.  هوش بدنی / جنبشی
  6.  هوش میان فردی (بین فردی)
  7.  هوش درون فردی 
  8.  هوش طبیعت گرا

از دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیر موفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیر هایی که تواناییهای فرد شکوفا می گردد، مسیر رسیدن به زندگی مطلوب، هموار میگردد. از دیدگاه سازمانی نیز بکارگیری افراد، در زمینه هایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراه خواهد داشت.

روایی و اعتبار تست هوش گاردنر :

روایی تست هوش گاردنر به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقیاس‌های تست هوش گاردنر نیز به روش آلفای کرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 0.83 است که نشان دهنده پایایی مناسب تست هوش گاردنر است.


شروع آزمون