تست سبک یادگیری


مبلغ آزمون
200,000 برای مدت محدود 90,000 ریال
تعداد سوالات
12
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


آزمون سبک مذاکره (Negotiation Personality) یا آزمون حل تعارض به بررسی و شناخت دیدگاههای هر فرد در مذاکره و رویارویی با تعارض می پردازد. نکته مهم در این آزمون این است که امتیاز هر بخش، برای هر فرد با افراد دیگر قابل مقایسه نیست. مذاکره کننده حرفه‌ای، کسی است که در هر شرایط، دارای شخصیت مناسب و موثر برای آن مذاکره باشد.

تست سبک مذاکره چیست؟

 اولین بار پنج سبک رویارویی با تعارض توسط ماری پارکت فالت (1926) توسعه یافت. رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات فردی و سازمانی، اهمیت بالایی در حوزه کسب و کار و زندگی فردی دارد. آشنایی با نقاط ضعف و قوت در این زمینه که قابلیت آموزش و یادگیری مهارت ها نیز در آن امکان پذیر است؛ از مهمترین فاکتورهای کشف خود، می باشد. به همین دلیل تست و تایپ، آگاهی از نتایج این آزمون، در کنار سایر آزمونهای حوزه کسب و کار را، توصیه می نماید.

تست سبک مذاکره چه اطلاعاتی را به ما میدهد؟

تیپ های شخصیتی در مذاکره به 5 دسته تقسیم می شوند:

  1. اجتناب کننده
  2. رقابتی
  3. سازشکار
  4. مصالحه کننده
  5. در پی همکاری

هیچ کدام از موارد فوق ارجحیتی نسبت به هم ندارند بلکه شرایط است که تعیین میکند چه روشی کارسازتر است. با این آزمون شما در خواهید یافت در مذاکرات بیشتر از چه مدلی پیروی می کنید و به نقاط قوت و شرایطی که شما در آن مسلط تر خواهید بود، پی میبرید.


شروع آزمون