تست دیسک با گزارش کامل


مبلغ آزمون
529,000 برای مدت محدود 290,000 ریال
تعداد سوالات
24
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون


تست دیسک یک آزمون خودشناسی در حوزه رفتارشناسی DISC است. در آزمون های روان شناسی ، پرسشنامه دیسک جزو تست های روانشناسی خاص به شمار می رود پرسشنامه DISC طوری طراحی شده است که فرد باید در هر گروه از گزینه ها، تمامی چهار گزینه را مرور کند. سپس گزینه ای را که بیشتر از همه در مورد او صدق می کند را با  Like و گزینه ای را که کمتر از همه در مورد او صدق می کند را با  Dislike مشخص نماید. تست DISC یا آزمون DISC یک تست روانشناسی یا آزمون روانشناسی است که رفتار افراد را مورد بررسی قرار می دهد. در رفتار شناسی دیسک ، تیپهای رفتاری دیسک وجود دارند که به آن ها فاکتورهای رفتاری دیسک یا بعدهای رفتاری دیسک یا تیپهای رفتاری DISC یا فاکتورهای رفتاری DISC یا بعدهای رفتاری DISC گفته می شود. تست خودشناسی و رفتار شناسی DISC می تواند رفتار های فرد را در سه بعد نشان دهد. زیرا خروجی رفتارشناسی دیسک طوری طراحی شده است که بتواند به شما گزارش دهد که فرد در به صورت طبیعی چه رفتاری دارد، رفتار کاری او چگونه است و در محیط عمومی چه رفتاری را از خود بروز می دهد و در ضمن 20 تا از صفات رفتاری غالب فرد را نیز به شما گزارش می دهد.

تست دیسک چیست؟

مدل رفتار شناسی دیسک یا DISC برای اولین بار در سال 1928 میلادی توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون (William Moulton Marston) معرفی شد. مارستون اعتقاد داشت که چهار سبک رفتاری وجود دارد که می توان افراد را براساس مدل رفتاری طبقه بندی نمود. در مدل رفتاری دیسک، هر چهار سبک رفتاری ، با شدت و ضعف متفاوت در همه ی افراد مشاهده می شوند؛ اما هر فرد یک یا دو سبک رفتاری غالب دارد که معمولاً طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهد.

مدل رفتاری تست دیسک که به اختصار DISC هم نمایش داده میشود، زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز سبک رفتاری افراد و پیش‌بینی مدل رفتاری که به طور معمول از آن‌ها مشاهده می‌شود. اطلاعات کسب شده بر اساس مدل رفتاری DISC کمک می‌کند تا با دانستن این‌که افراد چه تمایلات فکری دارند و زبان بدن آن‌ها چگونه است، بتوان مدل رفتاری آنها را حدس زد و متناسب با سبک رفتاری آنها، با ایشان رابطه موثر برقرار کرد.

DISC از چهار حرف S‌ ، I ، D و C، تشکیل شده است. در این مدل رفتاری چهار سبک رفتاری بارز S ، I ، D و C وجود دارد که به سبک رفتاری دیسک یا مدل DISC معروف می‌باشد. هر کدام از این حروف مخفف یک کلمه انگلیسی می‌باشند.

D مخفف کلمه Dominance (تسلط ـ نفوذ)

I مخفف کلمه Influence (تأثیرگذاری)

S مخفف کلمه Steadiness (باثبات)

C مخفف کلمه Conscientious (وظیفه‌شناسی)

هر یک از افراد مقداری از ویژگی‌های رفتاری فوق را دارا می باشند و این یکی از مزایای مدل رفتاری دیسک یا مدل DISC می‌باشد. هیچ شخصی به طور کامل S ، I ، D یا C نیست، بلکه سبک رفتاری هر یک از افراد، ترکیبی از این چهار ویژگی رفتاری را کم یا بیش دارد. ویژگی‌ رفتاری اصلی فرد ویژگی ای است که شاخص آن از بقیه بیشتر است و با یکی از این چهار حرف شناخته می‌شود، اما ممکن  است سایر ویژگیهای رفتاری را نیز بالاتر از حد متوسط داشته باشد.

روایی و پایایی آزمون DISC از نظر اعتبار و درستی:

در تحقیقات زیادی، از سال‌ 2006 آلفای کرونباخ آزمون دیسک مورد تایید قرار گرفته است. در سال 2013، 87/. در سال 2012، 90/. درسال 2011، 88/. و در سال 2010، 85/. بوده است. این اعداد بیانگر قدرت بالای این آزمون در سنجش مولفه‌های سبک رفتاری است.

با توجه به اینکه آزمون دیسک ، یک آزمون رفتار شناسی و رفتار سنجی است و نه شخصیت شناسی، تست و تایپ بکارگیری آزمون دیسک را در کنار سایر آزمونهای معتبر تیپ شناسی و شخصیت شناسی از جمله آزمون نوتریکا 180 درجه یا آزمون نئو با گزارش کامل یا آزمون اینیاگرام با گزارش کامل ، توصیه می نماید. 

 


شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون