تست MBTI ( تست شخصیت شناسی مایرز بریگز )


تعداد سوالات
112
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


تست MBTI یک آزمون شخصیت شناسی است که براساس نظریهی یونگ ، توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شده است. بریگز و مایرز برای سنجش و اندازه‌گیری تیپ های شخصیتی ، تستMBTI  راطراحی کردند. آزمون MBTI یکی از معتبرترین و کاربردیترین تستهای شخصیت شناسی در سطح جهان با اهداف کسب و کاری به شمار می‌رود. بریگز و مایرز با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام برخی پژوهش‌ها در حوزهی شخصیت شناسی ، چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند و براساس آن تست MBTI را طراحی کردند. ترجیحات شخصیتی ، ویژگیهایی در افراد هستند که برای آن‌ها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز و زمان کمتری دارد. 

 

چهار بعد شخصیت شناسی که در  آزمون MBTI مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از

  1. برونگرایی یا درونگرایی در تست MBTI مشخص می کند که فرد چگونه انرژی می گیرد. دریافت انرژی شخص از طریق ارتباط با دیگران بدست می آید یا در خلوت و تنهایی.
  2. حسی یا شهودی در تست MBTI مشخص می کند که فرد معمولاً چگونه به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. اطلاعات را از طریق شهود بدست می آورد یا از طریق حواس 5 گانه و تجربه.
  3. احساسی و منطقی در تست MBTI مشخص می کند که فرد چگونه قضاوت و تصمیم گیری می کند.
  4. دریافت گرا و قضاوتی در تست MBTI مشخص می کند که فرد چگونه اقدام می نماید. سرعت و زمان انجام تصمیمات و قضاوت های افراد را می سنجد

از ترکیب عوامل فوق 16 تیپ شخصیتی MBTI بوجود می‌آید. نکته‌ی ابعاد تیپ شخصیتی MBTI فوق، در این است که هر فرد در هر یک از این فاکتور ها، رفتارهایی دارد و درصدی از شخصیت وی را تشکیل می دهد، ولی نسبت بیشتر و ترجیحات شخص، باعث می‌شود در تیپ شخصیتی خاصی جای بگیرد. به طور نمونه، در گراف های ارائه شده در تست و تایپ مشاهده خواهید کرد که هر شخص به طور مطلق از یک بعد شخصیتی ، امتیاز نگرفته بلکه در هر زمینه درصدی از امتیاز ها بین دو فاکتور تقسیم شده و در نهایت یک طرف درصد یا ترجیح بیشتری به خود اختصاص می دهد.

اگر در بخش نتایج تست MBTI ، آزمون MBTI به شما چندین شخصیت ارائه دهد و برخی فاکتورها مساوی گردد، توصیه میشود آزمون MBTI را مجدداً انجام دهید، یا با استفاده از تستهای شخصیت شناسی دیگر،  مثل تست اینیاگرام با گزارش کامل ، نسبت به تشخیص قطعی تر ابعاد شخصیتی خود، اقدام کنید. 

کاربرد تست mbti در شخصیت شناسی

تست MBTI در شخصیت شناسی مشاوره‌های ازدواج، مشاوره‌های شغلی، تغییرات سازمانی و...  بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. تست و تایپ معتقد است که میتوان با بکارگیری نتیجهی چندین تست روانشناسی معتبر درکنار یکدیگر، پاسخ های ناشی از رویکرد نادرست در پاسخ دادن به گزینه ها، از جمله "من ایده آل" یا "من گذشته" را کشف و به شناخت واقعی، نزدیک‌تر شد. توانایی شناخت "من واقعیتیپشخصیتی و مَشرب فرد مقابل، در مذاکرات، کارهای تیمی و توسعهی روابط فردی و بین فردی، در حوزهی کسب و کار، تحولی شگرف ایجاد خواهدنمود.

روایی و پایایی تست MBTI در سایت تست و تایپ

روایی و اعتبار(پایایی) آزمون MBTI در بررسی‌ها 0/75 به دستآمده و اعتبار تست MBTI فعلی بالاتر از 0/8 بودهاست و بررسیهای بالینی و مشاهدات روانشناختی نیز روایی آزمون MBTI را تایید کردهاست. 

نکاتی در رابطه با نتایج تست MBTI 

تست MBTI در سایت تست و تایپ طوری طراحی شده است که افراد، در همه عوامل مورد بررسی در آزمون MBTI ، مورد پرسش قرار گیرندنتایج به صورت درصد گزارش خواهند شد و اگر افراد در عوامل متناظر، درصدهای مشابهی را کسب کنند، برای آنها تیپ شخصیتی MBTI به صورت چندتایی گزارش میشود. در این موارد توصیه می‌شود برای تعیین تیپ شخصیتی ، آزمون MBTI را تکرار نماییدتوصیهی دیگر تست و تایپ در این موارد، تحلیل نتایج آزمون MBTI با در نظر گرفتن نتایج سایر آزمون ها، به صورت همزمان می باشد

 


شروع آزمون