تست MBTI ( تست شخصیت شناسی مایرز بریگز )


تعداد سوالات
112
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


تست MBTI یک آزمون شخصیت شناسی است که بر اساس نظریهی یونگ، توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شده است. بریگز و مایرز برای سنجش و اندازه گیری تیپ های شخصیتی ، تست MBTI را طراحی کردند. آزمون MBTI یکی از معتبرترین و کاربردیترین آزمون های شخصیت شناسی در سطح جهان با اهداف کسب و کاری به شمار می‌رود. بریگز و مایرز با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام برخی پژوهش‌ها در حوزه ی شخصیت شناسی ، چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند. ترجیحات شخصیتی ، ویژگیهایی در افراد هستند که برای آن‌ها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز و زمان کمتری دارد. 

 

چهار بعد شخصیت شناسی که در  آزمون MBTI مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: 

  1. برونگرایی یا درونگرایی در تست MBTI : مشخص می کند که فرد چگونه انرژی می گیرد. دریافت انرژی شخص از طریق ارتباط با دیگران بدست می آید یا در خلوت و تنهایی.
  2. حسی یا شهودی در تست MBTI : مشخص می کند که فرد معمولاً چگونه به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. اطلاعات را از طریق شهود بدست می آورد یا از طریق حواس 5 گانه و تجربه.
  3. احساسی و منطقی در تست MBTI : مشخص می کند که فرد چگونه قضاوت و تصمیم گیری می کند.
  4. دریافت گرا و قضاوتی در تست MBTI : مشخص می کند که فرد چگونه اقدام می نماید. سرعت و زمان انجام تصمیمات و قضاوت های افراد را می سنجد

از ترکیب عوامل فوق 16 تیپ شخصیتی MBTI بوجود می آید. نکته ی ابعاد شخصیتی MBTI فوق، در این است که هر فرد در هر یک از این فاکتور ها، رفتارهایی دارد و درصدی از شخصیت وی را تشکیل می دهد، ولی نسبت بیشتر و ترجیحات شخص، باعث می شود در تیپ خاصی جای بگیرد. به طور نمونه، در گراف های ارائه شده در تست و تایپ مشاهده خواهید کرد که هر شخص به طور مطلق از یک بعد شخصیتی، امتیاز نگرفته بلکه در هر زمینه درصدی از امتیاز ها بین دو فاکتور تقسیم شده و در نهایت یک طرف درصد یا ترجیح بیشتری به خود اختصاص می دهد.

اگر در بخش نتایج تست MBTI ، آزمون MBTI به شما چندین شخصیت ارائه دهد و برخی فاکتورها مساوی گردد، توصیه می شود آزمون MBTI را مجدداً انجام دهید، یا با استفاده از آزمون های دیگر، نسبت به تشخیص قطعی تر ابعاد شخصیتی خود، اقدام کنید. برخی از آزمون هایی که در رابطه  شخصیت شناسی توصیه می شوند عبارتند از: آزمون مدل ذهنی، آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان، آزمون کهن الگوی اسطوره ای زنان، آزمون چپ مغزی و راست مغزی.

کاربرد تست mbti در شخصیت شناسی

تست MBTI در شخصیت شناسی مشاوره‌های ازدواج، مشاوره‌های شغلی، تغییرات سازمانی و...  بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. تست و تایپ معتقد است که میتوان با بکارگیری نتیجهی چندین آزمون روانشناسی معتبر در کنار یکدیگر، پاسخ های ناشی از رویکرد نادرست در پاسخ دادن به گزینه ها، از جمله "من ایده آل" یا "من گذشته" را کشف و به شناخت واقعی، نزدیک تر شد. توانایی شناخت "من واقعی "، تیپ شخصیتی و مَشرب فرد مقابل، در مذاکرات، کارهای تیمی و توسعه ی روابط فردی و بین فردی، در حوزه ی کسب و کار، تحولی شگرف ایجاد  خواهد نمود.

روایی و پایایی تست MBTI در سایت تست و تایپ

روایی و اعتبار (پایاییآزمون MBTI در زبان انگلیسی 0/75 به دست آمده؛ اعتبار آزمون فعلی بالاتر از 0/8 بوده است و بررسی‌های بالینی و مشاهدات روانشناختی نیز روایی این آزمون را تایید کرده است. 

نکاتی در رابطه با نتایج تست MBTI :

تست MBTI در سایت تست و تایپ طوری طراحی شده است که افراد، در همه عوامل مورد بررسی در آزمون MBTI ، مورد پرسش قرار گیرندنتایج به صورت درصد گزارش خواهند شد و اگر افراد در عوامل متناظر، درصدهای مشابهی را کسب کنند، برای آنها تیپ شخصیتی MBTI به صورت چندتایی گزارش می شود. در این موارد توصیه می شود برای تعیین تیپ شخصیتی، آزمون MBTI را تکرار نماییدتوصیه ی دیگر تست و تایپ در این موارد، تحلیل نتایج آزمون MBTI با در نظر گرفتن نتایج سایر آزمون ها، به صورت همزمان می باشد

 


شروع آزمون