یکی دیگر از عواملی که در مدل ذهنی مورد بررسی قرار میگیرد منشاء انگیزه است که دارای دو طیف انگیزش درونی و بیرونی است. تلاش افراد برای رسیدن به موفقیت اگر در راستای مشهور شدن یا وجهه اجتماعی باشد، دارای انگیزه بیرونی است و اگر فرد در رسیدن به موفقیت به دنبال آرامش و ارتقاء خود باشد دارای منشاء انگیزه درونی است.