مدل ذهنی قانون پذیری (Rule Consciousness) با دو طیف قانون پذیر و قانون گریز مورد بررسی قرار می گیرد. طی پژوهش های انجام شده اکثر مدیران و کارآفرینان دارای روحیه قانون گریزی بوده اند. این بدان معنی است که فرد ورای قوانین و دستورات، راهکارهایی را برای بهبود اوضاع میبیند و آن ها را به کار می بندد ولو اینکه بر خلاف آنچه به صورت عرف در آمده است، باشد. در مقام کارشناس و مدیران میانی این عامل می تواند بر هم زننده روال شرکت و سازمان به شمار آید و مثبت نباشد.