در مدل ذهنی خود اتکایی با دو طیف خود اتکا یا وابسته (self relied/dependent) مورد بررسی قرار می گیرد. اصولاً افراد کار آفرین ها باید خود اتکا و کارمندان بخش میانی و کارشناسان سازمان باید وابسته باشند.