در مدل ذهنی تعهد سازمانی در دو طیف انجام دهنده (زیاد) و رویا پرداز (کم) مورد بررسی قرار می گیرد. انجام دهنده بیشتر تمایل به گرفتن کار در دست خود است و سکان دار اصلی کارها است. از سویی دیگر مشاورین بیشتر از نوع رویا پرداز هستند و گفتمان آن ها بیشتر حالت تجویزی دارد. اساتید دانشگاه و یا دانشگاهیانی که هرگز کارهای آن ها از حالت تئوری به عملیاتی در نمی آیند بیشتر از این نوع نگاه ها دارند.