اگر این میزان بالا باشد فرد به درستی و صداقت به سوالات تست طبایع ( آیسنک ) جواب نداده است.

عامل LIE حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی را می‌سنجد. اگر این عامل بالا باشد نشان دهنده این است که حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی در فرد زیاد است. یعنی فرد خود را به سختی می‌اندازد تا مورد قبول دیگران قرار بگیرد. عامل LIE فاکتور دروغ سنجی نیز محسوب می‌شود.