اضطراب: افراد مضطرب معمولا افرادی هستند نگران، ترسیده، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش و وحشت زده. این مقیاس ترس های اختصاصی را اندازه نمی گیرد ولی معمولا افراد با نمره بالا، دارای ترس های اختصاصی و همچنین اضطراب فراگیر می‌باشند. افراد نمره پایین، افرادی راحت و آرام هستند. این افراد معمولاً در مواردی که امور مطابق خواسته آن‌ها به پیش نمی‌رود، ستیزه‌جویی نمی‌نمایند.