خشم و کینه‌ورزی: مقیاس خشم و کینه‌ورزی، اندازه‌گیری کننده گرایش فرد به تجربه‌های خشم و حالت‌های وابسته به آن، همچون احساس درماندگیFrustration و ناکامی هستند. این مقیاس آمادگی فرد را به حس کردن خشم، اعم از این‌که به صورت آشکار بروز نموده و یا به طور نهفته در فرد باقی بماند را نشان می‌هد. بروز یا عدم بروز خشم بستگی به سطح نمره فرد در شاخص توافق دارد. توجه شود که در افراد ناموافقی disagreeable معمولاً نمره این مقیاس هم بالا می‌باشد. افراد نمره پایین افرادی راحت بوده و به آسانی دچار احساس خشم نمی‌شوند.