هوشیاری به خویشتن:  معادل Self Consciousness با ترجمه تحت لغوی خود هوشیاری یا هوشیاری به خویشتن است لیکن این مقیاس همانطور که می‌بینید نوعی نگرش به خویشتن را نشان می‌دهد. معمولاً چنین افرادی به راحتی شرمگین می‌شوند و سهم خود را در رویدادهای منفی بیش از واقعیت موجود ارزیابی می‌نمایند. به همین منظور به جای واژه خود هوشیاری که می‌تواند دارای بار ارزشی نیز باشد، از واژه احساس تقصیر، استفاده شده است. حالات هیجانی شرم، خجالت و دست‌پاچگی ناشی از این موارد، ستون فقرات این مقیاس را می‌سازند. افراد هوشیار به خویشتن، افرادی هستند که در موقعیت‌های بین فردی راحت نیستند، نسبت به سربه سر گذاشتن دیگران حساس بوده و مستعد احساس حقارت هستند. این افراد در جمع‌های بزرگ اما نه در رابطه تک به تک با افراد، معمولاً خجالتی بوده و دارای اضطراب اجتماعی هستند. افراد نمره پایین ضرورت ندارد که افرادی بسیار راحت در موقعیت‌های اجتماعی(مثل سخنرانی در برابر جمع) و دارای مهارت‌های اجتماعی خوب باشند، افراد با نمره پایین، در موقعیت‌های اجتماعی بر آشفته و مضطرب نیستند.