تکانشوری Impulsivity : در آزمون NEO PI-R تکانشوری، یعنی عدم توانایی کنترل کشش‌ها و هوس‌ها، بر این فرض هستیم که در این مورد، میل و خواهش (برای مثال برای غذا، سیگار و تملک) چنان قوی می‌باشند که فرد نمی‌تواند در مقابل آن‌ها مقاومت نموده با این‌که می‌داند که پس از رفع میل، از کردار خود پشیمان خواهد شد. افراد نمره پایین معمولاً به راحتی می‌توانند در مقابل چنین هوس‌هایی مقاومت نمایند و دارای ظرفیت بالایی از تحمل می‌باشند. واژه تکانشی Impulsive به وسیله بسیاری از نظریه‌پردازان به بسیاری از ویژگی‌های نامرتبط با هم اطلاق شده است. در NEO PI-R تکانشوری را نبایستی با حالت‌های خودجوشی، ریسک‌پذیری و یا اتخاذ تصمیم‌های سریع نسبت داد.