افرادی که در این گروه قرار میگیرند، می بایست حساسیت و دقت بیشتری در انجام کارها، به خرج دهند. این حد از عدم کمالگرایی، مطلوب نیست.