صمیمیت Warmth: صمیمیت یکی از مقیاس‌های برونگرایی است که بیشترین ارتباط را با کیفیت رابطه بین فردی دارد. افراد صمیمی و با محبت که دوستانه با دیگران مراودت دارند. این افراد صادقانه دیگران را دوست دارند و به آسانی با دیگران رفاقت برقرار می‌سازند. افراد نمرات پایین ضرورتاً افراد کینه‌توز و یا بدون احساس همدردی نیستند. بلکه آن‌ها افرادی رسمی، محافظه‌کار بوده و مایلند با دیگران در یک فاصله نسبی قرار داشته باشند. صمیمیت یکی از مقیاس‌های E است که با شاخص توافق، نزدیک‌ترین نسبت را دارد ولی با آن از نظر احساس عاطفی نزدیک‌ بودن با دیگران، متفاوت می‌باشد.