جمع‌گرایی Gregariousness : دومین جنبه E، جمع‌‌گرایی است (ارجحیت دادن به همراهی با دیگران). افراد جمع‌گرا از بودن با دیگران لذت می‌برند و در هنگام بودن در جمع احساس مسرت می‌کنند. افرادی دارای نمره پایین در این مقیاس ترجیح می‌دهند تنها باشند و از بودن در جمع دیگران حتی به طور آگاهانه و فعال اجتناب می‌نمایند.