فعالیت activity : نمره بالا در این مقیاس در افرادی دیده می‌شود که دارای آهنگ سریع در حرکت‌ها هستند، معمولاً پرانرژی بوده و همیشه مشغول فعالیت می‌باشند. این افراد معمولاً زندگی پر تحرکی دارند. افراد نمره پایین در این مقیاس دارای ریتم حرکت کندتر و آرام‌تری هستند هر چند که این افراد ضرورتاً انسان‌هایی تنبل و سهل‌انگار نیستند.