هیجان‌خواهیExcitement Seeking : افراد دارای نمره بالا در این مقیاس افرادی هستند که مشتاق و حریص برای هیجان و تحریک هستند. این افراد رنگ‌های روشن و محیط‌های شلوغ را دوست دارند. مقیاس هیجان‌خواهی با برخی از جنبه‌های «حس‌جویی» Sensation Seeky که زوکرمن (1979) Zukerman توصیف می‌نماید، بسیار نزدیک است. افراد دارای نمرات پایین احساس نیاز به هیجان نمی‌کنند و شیوه‌ای از زندگی را ترجیح می‌دهند که برای افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس، کسل‌کننده می‌باشد.