هیجان‌های مثبت Positive Emotions : آخرین مقیاس E که تمایل به تجربه هیجان‌های مثبت همچون شادی، لذت، عشق و هیجان را می‌سنجد. افرادی دارای نمرات بالا در این مقیاس به راحتی و فراوانی می‌خندند. این افراد دارای روحیه‌ای شاد و خوشبین هستند. افراد دارای نمرات پایین افرادی ضرورتاً ناشاد نیستند بلکه صرفاً افراد شلوغ و پر سر و صدا و High – Spirited نیستند. تحقیق نشان داده است که شادمانی و رضایت از زندگی در ارتباط با N و هم E می‌باشد و هیجان‌های مثبت از همه بیشتر با پیش‌بینی شادمانی ارتباط دارد.