عواطف Feeling : باز بودن به عواطف (احساسات) یعنی این‌که فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانات شخصی بوده و از دیدگاه مثبت نسبت به هیجان‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی شخصی، برخوردار باشد. افراد دارای نمرات بالا بیشتر از دیگران دارای تجربه‌های عمیق‌تر و حالات هیجانی متمایز و تفکیک شده می‌باشند. شدت شادی و غم آن‌ها بیشتر و برجسته‌تر از دیگران می‌باشد. افراد دارای نمرات پایین دارای عواطف یکنواختی (سطحی blunt) می‌باشند و معتقدند که حالات عاطفی و احساسی در زندگی چندان اهمیت ندارند.