کنش ها Actions : باز بودن در رفتار فرد به شکل علاقمندی به داشتن فعالیت‌های مختلف، رفتن به محل‌های جدید و یا حتی خوردن غذاهای غیرمتعارف نمود پیدا می‌کند. افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس چیزهای جدید و متنوع را به موارد متعارف ترجیح می‌دهند. در طی زمان این افراد ممکن است دارای مشغولیت‌های متنوعی باشند. افراد نمره پایین در مقابل تغییر مقاوم هستند و ترجیح می‌دهند که به موارد امتحان شده قبلی خود پای‌بند باشند.