اعتماد Trust : اولین مقیاس توافق است. افراد دارای نمرات بالا بر این فرض‌اند که دیگران قابل اعتماد و دارای حسن نیت هستند. افراد دارای نمرات پایین در این مقیاس به دیگران نسبتاً بدبین و بدگمان هستند و آن‌ها را ناصادق و خطرناک می‌شمارند.