سادگی Straightforwardness : افراد ساده مثل افراد دارای نمرات بالا در این آزمون، ساده، مخلص و بی‌ریا هستند. افراد دارای نمرات پایین مایلند که دیگران را با تملق و چاپلوسی، حیله یا فریب دست بیاندازند. چنین افرادی بر این باروند که این ترفندها لازمه مهارت‌های اجتماعی بوده و معتقدند که افراد ساده انسان‌هایی کوتاه‌فکر هستند. هنگام تفسیر این مقیاس (همچون سایر مقیاس‌های  Aو C) بایستی به هم سویی سایر مقیاس‌هایی که نشان‌دهنده ارتباط فرد با دیگران هستند، توجه شود. افراد دارای نمرات پایین در این مقیاس بیشتر تمایل دارند که از حقیقت طفره رفته و در نشان دادن احساسات  درونی مقاومت نشان دهند اما نبایستی چنین تمایلی را حمل بر عدم صداقت و یا سوء استفاده از دیگران تلقی نمود. به خصوص نبایستی این مقیاس را به تنهایی به عنوان عامل دروغ‌سنجی و یا مقیاس و اعتبار آزمون و یا مقیاسی برای سنجش صداقت فرد برای استخدام در موسسه یا موارد مشابه کار گرفت.