نوع دوستی Altruism :افراد دارای نمرات بالا در مقیاس نوع دوستی به نحو فعالی، به منافع دیگران به نحو سخاوتمندانه، اهمیت داده و مشتاق کمک به افراد نیازمند می‌باشند. افراد دارای نمرات پایین در این مقیاس تا حدودی خود محور بوده و مایل نیستند که در مسایل دیگران درگیر شوند.