تبعیت Compliance: این مقیاس A در ارتباط با واکنش فرد به تعارض‌های بین فردی می‌باشد. افراد نمره بالا با دیگران از این لحاظ تفاوت دارند. آن‌ها می‌توانند پرخاشگری خود را به خوبی کنترل کرده و آمادگی برای بخشیدن و فراموش کردن خطاها دارند. افراد مطیعی هستند که فروتن و متعادل‌اند. افراد دارای نمرات پایین افرادی پرخاشگر بوده و رقابت با دیگران را بر همکاری و رفاقت ترجیح می‌دهند و در نشان دادن خشم خود در مواقع ضروری تردید ندارند.