تواضع Modesty : افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس افرادی فروتن و دارای توانایی نادیده گرفتن خود (در منافع) می‌باشند هر چند که این افراد ضرورتاً‌ دارای کمبود در اعتماد به نفس نیستند. افراد دارای نمرات پایین بر این باورند که از بسیاری از افراد دیگر برتراند و از خود راضی یا متکبر به نظر می‌رسند. جنبه‌های بیمارگونه این صفت در شخصیت خودشیفته narcissistic دیده می‌شود.