درک دیگران Tender – Mindedness : این مقیاس وجوه هم حسی و توجه به دیگران را اندازه‌گیری می‌نماید. افراد دارای نمرات بالا در جهت نیازهای دیگران فعال بوده و بر جنبه‌های انسانی سیاست‌های اجتماعی تأکید دارند. افراد دارای نمرات پایین افرادی سرسخت‌تر از دیگرانند و کمتر تحت تأثیر رحم و شفقت دست به بخشندگی می‌زنند. این افراد خود را واقع بین و دارای تصمیمات منطقی بر اساس واقعیت‌های موجود می‌شناسند.