شایستگی Competence : شایستگی به احساس فرد به توانایی‌ها، عقل، تدبیر و تأثیر بر محیط بازمی‌گردد. افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس این احساس را دارند که برای مواجه با مسایل زندگی آمادگی کافی را دارا نمی‌باشند. افراد دارای نمرات پایین در مورد توانایی‌های خویش ارزیابی منفی داشته و احساس می‌کنند که در مواجه با مشکلات (روزمره) دارای ضعف هستند و نمی‌توانند در مقابل این مشکلات توانایی‌های لازم را از خود نشان دهند. از میان تمام مقیاس‌های C، شایستگی ارتباط بیشتر با عزت نفس (اعتماد به نفس) و اتکاء به خود دارد.