نظم Order : افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس، تمیز، منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری می‌باشند. این افراد چیزها را در محل مناسب خود قرار می‌دهند. افراد دارای نمرات پایین نمی‌توانند منظم باشند و خود را افرادی فاقد برنامه مشخص کوتاه مدت یا طولانی مدت می‌دانند. در انتهای بالای طیف این مقیاس، افرادی با اختلال شخصیت وسواس قرار می‌گیرند.