نظم درونی Self – discipline : این واژه یعنی این‌که فرد بتواند یک کار را شروع کند و علیرغم مشکلات و مزاحمت‌ها آن را به خاتمه برساند. افراد دارای نمره بالا افرادی هستند که می‌توانند خود را وادارند تا کاری را به سرانجام برسانند. افراد دارای نمرات پایین در شروع کارهای تعلل کرده یا امروز و فردا می‌کنند و به آسانی ناامید شده و کار را متوقف می‌کنند. افرد دارای نظم درونی کم، به آسانی با تکانشی شدن (از کوره در رفتن) گیج و سردرگم می‌شوند. تکانشوری زیاد و نظم درونی کم هر دو نشان‌دهنده ضعف بر کنترل خویشتن است اما می‌توان به طور عینی این دو مورد را از هم جدا نمود. افراد با تکانشوری بالا نمی‌توانند در مقابل آنچه که نمی‌خواهند انجام دهند، مقاومت نشان دهند در حالی که افراد با نظم درونی کم نمی‌توانند خود را به انجام کاری که می‌خواهند صورت گیرد، وادار نمایند. در اولی فرد احتیاج به ثبات هیجانی  دارد و در دومی نیاز به انگیزش.