انعطاف پذیری deliberation : آخرین مقیاس وجدانی بودن، انعطاف ناپذیری (یعنی گرایش به تفکر دقیق قبل از عمل) است. افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس افرادی محتاط و انعطاف ناپذیرند. افراد دارای نمره پایین افرادی عجول و دست پاچه هستند که اغلب بدون در نظر گرفتن نتیجه فکر میکنند و دست به عمل می زنند. با دید خوشبینانه افراد نمره پایین افرادی خود جوش بوده و میتوانند در مواقع ضروری به سرعت تصمیم گیری نمایند.