درگیری ذهنی با هدف که با نام انگلیسی Obsession شناخته می شود، در دو طیف کم و زیاد در این آزمون نشان داده شده است. دغدعه یا وسواس هم می تواند در حیطه مسائل مالی و هم در طیف اهداف سنجیده شود. گاهی افراد شب و روز خود را با اهداف بلند مدت و کوتاه مدت درگیر هستند و با آن ها زندگی می کنند. این وسواس و دغدغه گاهی تمام شب و روز افراد را در بر می گیرد. مثال افرادی که در اوفات فراغت خود نیز درگیر مسائل کاری هستند از این گونه است. معمولاً مدیران بزرگ کسانی هستند که دغدغه بالایی داشتند. اما داشتن وسواس یعنی حد بالایی از داشتن دغدغه ممکن است مشکل زا شود. در اینگونه موارد فرد بخاطر وسواس بیش از حد ممکن است تک بعدی شود و در هنگام پرداختن به یک موضوع، از دیگر موضوعات وا بماند و همین باعث بروز مشکلاتی در زندگی او شود.