از دیگر عواملی که در مدل دهنی مورد بررسی قرار می گیرد، توجه به تصویر (Details or Big picture) است که در دو طیف توجه به تصویر کلی و توجه به جزئیات نشان داده شده است. افرادی که جزء نگر هستند بیشتر جزئیات مسائل برایشان اهمیت دارد و بدین ترتیب برای تحلیل مسائل اول سراغ جزئیات می روند، در کل نگر ها قضیه برعکس است. این افراد ابتدا باید یک شمای کلی از مسائل داشته باشند تا بعد از آن بتوانند جزئیات را تحلیل کنند. هر دو گروه در انتها دید کلی از آنچه در روبروی آن قرار دارند خواهند دید، اما چون نوع رسیدن آن ها به مسئله، موضوع و یا تصویر فرق داشته است، برداشت های متفاوتی را خواهند داشت.