در مدل ذهنی، پذیرش ایده های جدید (Openness) با دو طیف کم و زیاد نشان داده شده است. گاهی این شاخص با نام روشنفکری نیز شناخته می شود، که در واقع core value های افراد را نشان می دهد. افراد با خط قرمز های فراوان در پذیرش ایده های جدید مشکل خواهند داشت، زیرا هر نوع ایده ای را با ارزش های بنیادی و متعدد خود می سنجند و کنار می گذارند. مدیران موفق و کار آفرینان باید پذیرش ایده های جدید را داشته باشند، تا بتوانند در دنیای پر رقابت و رو به رشد امروز عقب نیافتند. از سویی داشتن openness بیش از حد نیز ممکن است مناسب نباشد زیرا فرد دیگر هیچ خط قرمز و ارزش خاصی را برای خود فائل نیست و ممکن است باعث هرج و مرج و تعدد افکار و معیار ها در فرد شود.