تمرکز ذهنی (focused) با دو طیف کم و زیاد در آزمون مدل ذهنی سنجیده می شود. افرادی با تمرکز ذهنی زیاد معمولاً در یک رشته متخصص می شوند و از بقیه شاخه ها و رشته ها آگاهی خاصی ندارند. کم یا زیاد بودن این فاکتور بستگی زیادی با خصوصیات شخصیتی و محیط کاری افراد دارد. زمانی روانشناسان حوزه کسب و کار بر این عقیده بودند که باید افراد متخصص و یا به عبارتی Specialist باشند تا بتوانند در کار خود موفق باشند. امروزه این تفکر به سوی Generalist شدن افراد تاکید دارد. به صورتی که افراد بتوانند به صورت چند شاخه ای و بین رشته ای حرکت کنند و به موفقیت دست یابند. بحث اینکه مدیران باید Generalist و کارمندان باید Specialist باشند نیز مطرح است.