تمرکز زمانی (focal time) از دیگر عوامل مدل ذهنی است که مشخص می کند فرد بر روی گذشته تمرکز دارد و یا بر روی آینده. طیف میانی نیز به زمان حال تمرکز دارد. این شاخص مدل ذهنی می تواند نشات گرفته از فرهنگ نیز باشد. در شرق بیشتر تمرکز بر روی گذشته است و در غرب تمرکز بر روی آینده است. بالیدن افراد به گذشته خود و افسوس آن و نداشتن طرحی برای آینده مدلی است که در شرق بسیار رواج دارد. از سویی در غرب بیشتر بر روی آینده تمرکز دارند و متمرکز بر روی آینده و برنامه ریزی برای آن هستند. حال نگر بیشتر مدل آسیای غربی مانند ترکیه و اروپای شرقی و یونان است.