مرکز کنترل (Locus of control) در مدل ذهنی با دو عنوان مرکز کنترل درونی و بیرونی سنجیده می شود. مرکز کنترل بیرونی باعث می شود تا افراد در نتایج تصمیم گیری های خود عوامل بیرونی را سهیم بدانند و به عبارتی دیگر تقصیر اشتباهات خود را بر عهده افراد، شرایط و محیط بدانند از سویی افرادی که مرکز کنترل درونی دارند تمام عواقب تصمیمات خود را برعهده خود می دانند.