مهارت ذهنی با نام  (cognitive abilities) در مدل ذهنی در دو طیف کم و زیاد اندازه گیری می شود. مدل ذهنی لاکه از جهت بررسی های همه جانبه دل های ذهنی از جمله همین شاخص بسیار مورد توجه است. زیرا هوش را هم مورد سنجش قرار می دهد. شما می توانید با مراجعه به تست های هوش همین سایت (تست و تایپ) از جزئیات و شاخص های هوش خود اطلاع پیدا کنید.