عامل خوشبینی در مدل ذهنی در دو طیف خوش بین (Optimistic) و بدبین (pessimistic) اندازه گیری میشود. خوشبین ها معمولاً بیشتر در مواجهه با تصمیمات راحتر تصمیم گیری می کنند و در مدیران ارشد این عامل یکی از عوامل رشد محسوب می شود. می توانید برای اطلاعات بیشتر به عامل خوشبینی در هوش هیجانی بار ان مراجعه کنید.