عامل خلاقیت در مدل ذهنی با دو طیف بالا و پایین نشان داده می شود.خلاقیت در واقع چارچوب شکنی ندارد و آنچه افراد بیشتر در مورد خلاقیت تعریف می کنند چارچوب شکنی و خرق عادت است. آنچه به عنوان خلاقیت تعریف می شود نو آوری در جایگزین کردن ایده های کهنه و قدیمی با ایده های جدید است و به صورت مفهمومی است. خلاقیت خیلی زیاد و خیلی کم مطلوبیت ندارد.