در مدل ذهنی اندازه گیری ارزش ها و چارچوب ها (Values) در دو طیف بالا و پایین اندازه گیری می شود. این مقیاس به مواردی اشاره دارد که در آن افراد به چیزهای منطقی و یا غیر منطقی پایبند هستند و این پایبندی به چه میزان است.