نوع تصمیمی گیری با دو طیف ضمنی و تلویحی (Implicit) و همچنین رک و صریح (Explicit) اندازه گیری می شود. اصولاً افراد دریافتگرا ضمنی تصمیم گیری می کنند و قضاوتی ها معمولاً رک و صریح تصمیم گیری می کنند. زمان در تصمیم گیری ها این عامل را واضح تر می کند به عبارتی افراد ضمنی زمان بیشتری را برای اجرای تصمیم خود اختصاص میدهند و برعکس افراد صریح در کوتاهترین زمان تصمیم گیری می کنند.