عامل بلند پروازی (Ambition) در دو طیف بلند پرواز و محتاط اندازه گیری می شود. تصمیم گیری های ریسکی و خارج از چارچوب را میسر می سازد. متعادل نبودن این عامل در افراد و سازمان ها باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. بررسی این عامل در کنار عوامل دیگر بسیار ضروری است. جایگاه و مرتبه شغلی افراد می تواند میزان این عامل را مشخص کند.