در مدل ذهنی عامل انگیزه انجام کار در دو طیف انگیزشی و تنبیهی گزارش می شود. این عامل در مدل ذهنی هدف افراد را نسبت به تلاش آن ها در زندگی مشخص می کند. به عبارتی دیگر مشخص می کند افراد برای رسیدن به موفقیت از چیزی فرار می کنند یا شوق رسیدن است که آن ها را وادار می کند، تلاش کنند. برای مثال افرادی که تنبیهی هستند معمولاً برای دور شدن از شرایط سخت تلاش می کنند "وارن بافت" که به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم شناخته شده است در یکی از مصاحبه های خود می گوید که به خاطر دور شدن از فقر و تنگدستی سخت تلاش کرده است و به همین جهت یکی از مثال های افراد تنبیهی به شمار می رود.