عامل نگرش به تغییر (Attitude to change) در دو طیف تحولگرا و تحول گریز در مدل ذهنی تعریف می شود. افراد تحوال گرا کمتر دگم هستند و نگرش آن ها به تغییر با دیدی مثبت است. از سویی دیگر افراد تحول گریز دید مثبتی نسبت به تغییر اوضاع ندارند.