در مدل ذهنی بار احساسی در تصمیم گیری (Emotional Load) در دو طیف کم و زیاد اندازه گیری می شود. بار عاطفی می تواند تمام عوامل بررسی شده در مدل ذهنی را تحت شعاع قرار دهد و نتایج را ناملموس و اشتباهی جلوه دهد. برای مثال فردی را بسیار منطقی در نظر بگیرید، اگر بار عاطفی در تصمیم گیری او زیاد باشد ممکن است در لحظه تصمیمات بسیار احساسی و خارج از منطق اتخاذ کند. احساساتی بودن با بار عاطفی متفاوت است. آنچه باعث از بهم خوردن تعادل در افراد می شود تکانشوری یا همان بار عاطفی است و احساساتی بودن از این موضوع جداست و متفاوت بررسی می شود.