در مدل ذهنی ریسک پذیری با دو طیف زیاد و کم مورد بررسی قرار می گیرد. افراد ریسک پذیر بیشتر در تصمیمات خود بی پروایی به خرج می دهند و افراد غیر ریسک پذیر به عنوان طرز فکر محافظه کارانه به حساب می آیند. افراد غیر ریسک پذیر در انجام کارها تامل بیشتری دارند و راه های نرفته را کمتر امتحان می کنند. مثبت بودن و یا منفی بودن، کم یا زیاد بودن این عامل به جایگاه شغلی افراد بستگی دارد.