آسیب‌پذیری Vulnerability: آخرین مقیاس N، آسیب‌پذیری از استرس می‌باشد. افرادی که در این مقیاس نمره بالا می‌گیرند. این احساس را دارند که نمی‌توانند با استرس‌های روزمره انطباق مناسب داشته باشند و در موقعیت‌های فوق‌العاده و استرس‌زا به طور اجباری به دیگران متوسل شده و یا ناامید و متوحش می‌شوند. افراد نمره پایین از خود این استنباط را دارند که می‌توانند در مواجه با موقعیت بغرنج، به خوبی خود را اداره نمایند.