نظرات Ideas : کنجکاوی‌های روشنفکرانه یکی از جنبه‌های باز بودن است که از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است. این ویژگی نه فقط علائق روشنفکرانه فعال را فقط برای خود جنبه‌های قضیه پیگیری می‌کند بلکه مشتاق و علاقمند به داشتن ذهنیت باز و درک جنبه‌های نوین و احتمالاً نظرات غیرمتعارف می‌باشد. افراد دارای نمرات بالا از نظرات فلسفی و هم از چالش کردن با معماها لذت می‌برند. باز بودن به نظرات ضرورتاً به معنی داشتن هوش برتر نیست هر چند خود می‌تواند منجر به رشد توانایی‌های هوشی بالاتر گردد. افراد دارای نمرات پایین در این مقیاس دارای کنجکاوی محدود بوده و چنانچه افرادی دارای هوش بالا باشند دارای محور توجه محدود به موضوعات خاص می‌باشند.